MEB’de Değişim Rüzgârları: Sürdürülebilir Değişim İçin Öncelikli 10 Adım

MEB’DE DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİŞİM İÇİN ÖNCELİKLİ 10 ADIM…

 16 EYLÜL, 2011

İGEDER olarak değişimin hayatın bir gerçeği olarak kabul ediyor, eğitim sistemimizde de zamanında ve yerinde değişimlerin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçevede Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarının yapılanması ve yönetimi konusunda Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kanunun Türk Eğitim Sisteminin 2023 vizyonunu ve 21. yüzyıl’ın gerektirdiği eğitim yapılanmasını gerçekleştirmeye yardımcı olmasını temenni ederiz.

Biz öğretmenler olarak MEB’in merkez ve taşra yönetim yapılanmalarının ihtiyaç duyduğu değişimin zamanının çoktan geldiğinin birçok kez dile getirdik. Nitekim 11 Ağustos 2011’de Bakanımıza sunduğumuz “Öğretmenlerin Yeni Milli Eğitim Bakanından Beklentileri” adlı raporumuzda da bu talebimiz yer almaktaydı.

 

Bu girişimin öncekilerden farklı bir vizyon, içerik ve kapsamda olduğunu tüm meslektaşlarımız kabul etmektedir.

İGEDER olarak bu stratejik, vizyoner ve kapsamlı yaklaşımın samimi ve sürdürülebilir bir niyetle ortaya konulduğunun bir gereği olarak bundan sonra atılması gereken adımların 3, 5 ve 10 yıllık süreçlerde gerçekleştirilmemesi durumunda bu girişimin sonuçsuz kalacağını düşünüyoruz.

İGEDER olarak bundan sonra atılacak öncelikli 10 adım önerimiz şunlardır:

1. MEB merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak yeni yönetici atamalarında ideolojik yaklaşımlardan uzak durulmalı ve evrensel ilklere uygun olarak liyakat ve ehliyet kriterleri çerçevesinde şeffaf ve adil bir yönetici seçme ve atama sistemi geliştirilmelidir.

2. Bundan sonra hazırlanacak yönetmelikler, akademisyenlerin ve alanla ilgili çalışma yapan sivil toplum temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda düzenlenmelidir.

3. Eğitimde yerel yönetim süreçleri güçlendirilmeli, taşra teşkilatının sorumluluk ve yetkileri artırılmalı ve okul merkezli yönetime geçilmelidir.

4. Ulusal eğitim yöneticiliği standartları ve eğitim yöneticiliği etik ilkeleri belirlenmelidir. Okul yöneticilerinin ve eğitim deneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri için üniversitelerle işbirliği halinde bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde ve uygulama ağırlıklı nitelikli bir eğitim yöneticiliği ve deneticiliği eğitim programı geliştirilmeli ve atamaya esas kabul edilmelidir.

5. Öncelikle kademeler arası geçiş olmak üzere eğitim sistemimizi ilgilendiren tüm ölçme değerlendirme sistemi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında kuram ve uygulamayı, süreç ve sonucu birlikte işe koşan objektif bir yapıya kavuşturulmalıdır.

6. Üniversitelerle işbirliği halinde öğretmen yetiştirme lisans programları uygulama ağırlıklı bir yapıyakavuşturulmalı, eğitim fakültelerine kendi bölgelerindeki okulların danışmanlığı sorumluluğu verilmeli veisteyen her öğretmen için nitelikli lisansüstü ve hizmet içi eğitim programı sağlanmalıdır.

7. Çağ nüfusunun nitelikli bir eğitim alması için yaklaşık 600 bin olan öğretmen sayısı 10-15 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde yaklaşık 300 bin yeni atamayla bir milyona çıkarılmalıdır.

8. Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu eğitimci eğitimleri akredite olmalı ve öğretmenlerin ve yöneticilerin sivil toplum kuruşlularının etkinliklerine katılmaları teşvik edilmelidir.

9. Okul merkezli yönetim çerçevesinde velilerin ve sivil toplumun eğitim ve özellikle okulun yönetimi ve denetiminde yer almasını sağlayacak güçlü yapılar oluşturulmalıdır.

10. Nitelikli ve çeşitli ders kitabı ve diğer eğitim materyalleri ile yazılımları geliştirmek için MEB uzman personel istihdam ederek özel sektöre öncü olmalı ve özel sektörü teşvik etmelidir.

Çağdaş dünyada hızı değişime zamanında tepki veren ve yeni şartlara göre konum alan esnek yapılar ayakta kalabilmektedirler. Güçlü ve esnek reflekslere sahip daha nitelikli bir eğitim sistemi, daha nitelikli bireyler ve toplum demektir. Nitelikli bir toplumda yaşamanın gereğini, zevkini ve huzurunu da en yakından fark eden toplumsal kesim öğretmenlerdir.

Bu vesileyle İGEDER olarak tüm öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim sezonunun hayırlı, huzurlu ve verimli olmasını dileriz.

Saygılarımızla…